Paalala sa Mga Magulang at Estudyante

Written by RPCRD on . Posted in Crime Prevention Tips

1. Ang mga magulang ay dapat laging makipag-ugnayan sa mga titser o guwardya ng eskwelahan. Dapat ipaalam sa kanila kung sino ang tagasundo ng iyong mga anak.

2. Kung ang mga bata o estudyante ay hindi sumasakay sa school bus, mas mabuting kumuha ng suki mong nagmamaneho sa paghahatid-sundo sa eskwelahan ng inyong anak. Kung hindi tiyaking isulat o isaulo ang numero ng kanyang sinasakyan. Tandaan ding mabuti ang mukha ng drayber.

3. Palaging ipagbigay-alam ng mga estudyante o mag-aaral sa kani-kanilang magulang kung may ibang pupuntahan maliban sa eskwela at kung sino-sino ang mga kasama, pati na ang paraan kung paano sila makokontak.

4. Hangga’t  maaari at kung kaya ng bulsa ng mga magulang, bigyan ang mga anak na estudyante ng pang-depensa sa sarili.

5. Payuhan ang mga anak na manatili sa loob ng eskwelahan kung wala pa ang kanilang sundo at huwag makikipag-usap sa mga taong hindi nila kilala.

6. Payuhan din ang mga anak na maging alerto sa mga nanggigitgit na mga motorsiklo o kotse habang sila'y naglalakad sa daan para iwas-hablot. Kung maaari, lumakad sa daanang pantao o sidewalk na salungat sa trapiko.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker

Connect with us